kodulehe nimetus
ITI0206 - Databases I (for the IASM students)(in English)
õppejõud
Erki Eessaar
aine üldandmed
PÕHIANDMED
õppeaine register
A - põhiregister
õppeaine kood
ITI0206
õppeaine nimetus eesti k
Andmebaasid I
õppeaine nimetus inglise k
Databases I
õppeaine maht AP
-
õppeaine maht EAP
6.00
deklareeritav
jah
õppeaine täies mahus läbitav e-õppes
ei
kontrollivorm
eksam
õpetamise semester
kevad
õppekeel
eesti keel
inglise keel
Aine on eelduseks
Õppekavad, millesse aine kuulub
kavaversiooni kood
aine kohustuslik
kuva rohkem
Ainet õpetavad struktuuriüksused
IT - tarkvarateaduse instituut
Ainekaardi link
Tunniplaani link
Versioon:
VERSIOONIPÕHISED ANDMED
õppeaine eesmärgid eesti k
Aine eesmärk on anda teadmisi erinevate andmemudelite (sh relatsiooniline, SQL, hierarhiline ja võrkmudel) põhimõtetest ning teadmisi ja oskuseid andmebaasikeelest SQL ning UML keele abil tehingutöötluse SQL-andmebaaside ja nende andmebaasirakenduste projekteerimisest.
õppeaine eesmärgid inglise k
The aim of this course is to give knowledge about the principles of different data models (including relational, SQL, hierarchical, and network model) as well as to give knowledge and skills about the database language SQL and design of transactional SQL databases and their database applications by using UML language.
õppeaine õpiväljundid eesti k.
Aine läbinud tudeng:
- teab erinevaid andmemudeleid, nende alusel andmete organiseerimise erinevusi ning ülesandeid, mille lahendamiseks need sobivad ja ei sobi;
- teab andmebaasikeele SQL kasutusvõimalusi ja puudusi;
- teab tehingutöötluseks mõeldud SQL-andmebaaside kontseptuaalse, loogilise ja füüsilise projekteerimise ühte võimalikku metoodikat;
- teab algtasemel andmebaasisüsteemide ülesehtitust ja funktsionaalsust;
- oskab tükeldada andmekeskseid tehingutöötlusele orienteeritud infosüsteeme allsüsteemideks;
- oskab projekteerida tehingutöötlusele orienteeritud SQL-andmebaasi ning koostada süsteemi prototüüpi, kasutades selleks UML keelt, CASE vahendit ja vabalt valitud SQL-andmebaasisüsteemi/rakenduse loomise vahendit;
- oskab kasutada SQL andmebaasikeelt päringute ja andmemuudatuste läbiviimiseks andmebaasis ning andmebaasi struktuuri (tabelite) ja käitumise (tabelitega seotud deklaratiivsete kitsenduste) loomiseks.
õppeaine õpiväljundid ingl k.
Upon completion a student:
- knows different data models, their differences in organizing data, and tasks where it is suitable or not suitable to use the models;
- knows how to use the database language SQL as well as the problems of SQL;
- knows a possible methodology for performing conceptual, logical, and physical design of transactional SQL databases;
- knows the basics of the architecture and functionality of database management systems;
- can decompose data-centric transaction-oriented information systems into subsystems;
- can design a transactional SQL database and develop a prototype of the system and knows how to use UML, a CASE tool, a SQL-based database management system, and an application development tool for this purpose;
- can use the SQL database language in order to perform queries and modification of data. Can use SQL in order to create the structure (tables) and behaviour (constraints that are associated with tables) of a database.
õppeaine sisu lühikirjeldus eesti k
Andmebaas. Andmebaasisüsteem. Andmemudelid, sh NoSQL süsteemides kasutatavad andmemudelid. Relatsiooniline andmemudel. Relatsioonialgebra. SQL andmebaasikeel ja selle abil loodavad andmebaasiobjektid. SQLi puudused. Tehingutöötluseks mõeldud SQL-andmebaasi projekteerimise võimalik metoodika, sh selle käigus loodavad UML mudelid. Strateegiline analüüs. Detailanalüüs. Olemi-suhte diagrammid ja nende loomine UMLi abil. Andmete modelleerimise mustrid. Normaliseerimine. Denormaliseerimine. Transaktsioonilise SQL-andmebaasi loogiline ja füüsiline disain. CASE vahendi kasutamine andmebaasi projekteerimiseks.
õppeaine sisu lühikirjeldus ingl k
Database. Database management system (DBMS). Data models, including data models used in NoSQL systems. Relational data model. Relational algebra. SQL database language and database objects that one can create by using it. Problems of SQL. A methodology of transactional SQL database design, including UML models that are created for the purpose. Strategic analysis. Detailed analysis. Entity-relationship diagrams and using UML to create these. Data modeling patterns. Normalization. Denormalization. Logical and physical design of a transactional SQL database. The use of a CASE tool during database design.
hindamisviis eesti k
-
hindamisviis ingl k
-
iseseisev töö eesti k
Rühmatööna projekteerida tehingutöötlusele orienteeritud SQL-andmebaas ning koostada süsteemi prototüüp, kasutades selleks UML keelt, CASE vahendit ja vabalt valitud andmebaasisüsteemi/rakenduse loomise vahendit.
iseseisev töö ingl k
As a groupwork, design a transactional SQL database and develop a prototype of the system. The group must use UML, a CASE tool, a SQL-based database management system, and an application development tool for this purpose.
õppekirjandus
Õppeaine koduleht eesti õppekeelega õppekavadel Tallinnas: https://maurus.ttu.ee/386

Darwen, H., 2009. An Introduction to Relational Database Theory, Ventus Publishing Aps. 231 p. (saadav/available in: BookBooN.com)

Karwin, B., 2010. SQL Antipatterns. Avoiding the Pitfalls of Database Programming, Pragmatic Bookshelf. 333 p. (saadav ülikooli raamatukogust/available from TalTech library)

Burns, L., 2011. Building the Agile Database: How to Build a Successful Application Using Agile Without Sacrificing Data Management, Technics Publications. 276 p. (saadav Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogust/available in TalTech library)

Eessaar, E., 2008. Andmebaaside projekteerimine, TTÜ Kirjastus. 349 p.(saadav ülikooli raamatukogust/available from TalTech library)

Connolly, T. M., Begg, C.E., 2001. Database Systems. A Practical Approach to Design, Implementation and Management. Third Edition, Pearson Education. 1236 p. (saadav Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogust/available in TalTech library)
õppevormid ja mahud
päevaõpe: nädalatunnid
4.0
sessioonõppe töömahud (semestris):
loenguid
2.0
loenguid
-
praktikume
2.0
praktikume
-
harjutusi
0.0
harjutusi
-
e-õpe
-
e-õpe
-
vastutav õppejõud
-
ÕPPEJÕU AINEKAVA INFO
õppetöö semester
õpetav õppejõud / üksus
õppetöö keel
Laiendatud ainekava või link Moodle või kodulehele
2023/2024 kevad
Erki Eessaar, IT - tarkvarateaduse instituut
inglise keel, eesti keel
kuva rohkem