kodulehe nimetus
ITI0207 - Andmebaasid II
õppejõud
Erki Eessaar
aine üldandmed
PÕHIANDMED
õppeaine register
A - põhiregister
õppeaine kood
ITI0207
õppeaine nimetus eesti k
Andmebaasid II
õppeaine nimetus inglise k
Databases II
õppeaine maht AP
-
õppeaine maht EAP
6.00
deklareeritav
jah
õppeaine täies mahus läbitav e-õppes
ei
kontrollivorm
eksam
õpetamise semester
sügis
õppekeel
eesti keel
inglise keel
Eeldusaine(d)
Õppekavad, millesse aine kuulub
kavaversiooni kood
aine kohustuslik
kuva rohkem
Ainet õpetavad struktuuriüksused
EV - Virumaa Kolledž
IT - tarkvarateaduse instituut
Ainekaardi link
Tunniplaani link
Versioon:
VERSIOONIPÕHISED ANDMED
õppeaine eesmärgid eesti k
Anda teadmisi andmebaasisüsteemide arhitektuurist ja tööpõhimõtetest ning süvendada SQL-andmebaaside projekteerimise ning programmeerimise oskust.
õppeaine eesmärgid inglise k
To give knowledge of the architecture and working principles of database management systems and to improve the ability to design and implement SQL databases.
õppeaine õpiväljundid eesti k.
Aine läbinud tudeng:
- teab, kuidas toimub andmebaaside projekteerimine ja realiseerimine koskstiilis ja iteratiivsel viisil süsteemiarenduse korral;
- teab SQL-andmebaasisüsteemide arhitektuure ja tööpõhimõtteid;
- teab SQL-andmebaaside turvalisuse tagamiseks kasutatavaid meetmeid;
- teab meetmeid, mida SQL-andmebaasisüsteemid rakendavad, et võimaldada andmebaasi kasutamist korraga paljude kasutajate poolt;
- teab SQL-andmebaasides andmebaasioperatsioonide töökiiruse parandamiseks kasutatavaid meetmeid;
- tunneb algtasemel objektorienteeritud, NoSQL ja objekt-relatsioonilisi andmebaasisüsteemide põhimõtteid;
- tunneb algtasemel hajusaid andmebaase, andmeaitu ja andmevakku ning on tuttav nende projekteerimise iseärasustega;
- oskab disainida tehingutöötluseks mõeldud paksu jagatud SQL-andmebaasi ja programmeerida andmebaasi kasutades serveri andmebaasisüsteemi (andmebaasisüsteemide valik esitatakse semestri alguses). Lisaks oskab luua andmebaasi kasutava rakenduse ühes enda valitud vahendis.
õppeaine õpiväljundid ingl k.
Upon completion a student:
- knows, how the database design and implementation takes place in case of waterfall system development and iterative system development;
- knows architectures and working principles of SQL database management systems,
- knows the methods that one can use in order to ensure the security of SQL databases;
- knows the methods that SQL database management systems use in order to make possible the concurrent use of a database by different users;
- knows the methods that one can use in order to improve the performance of database operations in SQL databases;
- knows the basic principless of object-oriented, NoSQL, and object-relational database management systems;
- knows the basics of distributed databases, data warehouses, and data marts and is familiar with the special problems that arise during their development;
- can design a transactional fat shared SQL database and implement the database by using a server database management system (the selection of systems is provided at the beginning of semester). In addition, knows how to create a database application by using one self-selected tool.
õppeaine sisu lühikirjeldus eesti k
Andmebaaside disain erinevate arendusmetoodikate korral. Serveri SQL-andmebaasisüsteemide võimalused. Andmebaasisüsteemide arhitektuurid. Andmebaasi turvalisuse tagamine. Transaktsioonide haldus. SQL andmekäitluskeele lausete töötlemine ja optimeerimine. Objektorienteeritud andmebaasid. NoSQL süsteemid. Objekt-relatsioonilised andmebaasisüsteemid. Hajusad andmebaasid. Andmeaidad ja andmevakad.
õppeaine sisu lühikirjeldus ingl k
Database design in case of different development methodologies. Features of server SQL database management systems. Architectures of database management systems. Database security. Transaction management. Processing and optimization of SQL Data Manipulation Language statements. Object-oriented database management systems. NoSQL systems. Object-relational database management systems. Distributed databases. Data warehouses and data marts.
hindamisviis eesti k
-
hindamisviis ingl k
-
iseseisev töö eesti k
Rühmatööna disainida tehingutöötluseks mõeldud paks jagatud SQL-andmebaas ja programmeerida see andmebaas kasutades serveri andmebaasisüsteemi. Võimalike andmebaasisüsteemide valik esitatakse semestri alguses. Lisaks tuleb ühes enda valitud vahendis luua andmebaasi kasutav rakendus.
iseseisev töö ingl k
As a group work, design a transactional fat shared database and implement the database by using a server database management system. The selection of systems is provided at the beginning of semester. In addition, the group has to create a database application by using one self-selected tool.
õppekirjandus
Õppeaine koduleht Tallinnas õppijatele https://maurus.ttu.ee/385. Kasutamiseks on vaja ennast süsteemis registreerida. (The course homepage for the students in Tallinn https://maurus.ttu.ee/385 One has to register in the system in order to use it.)

Burns, L., 2011. Building the Agile Database. How to Build a Successful Application Using Agile Without Sacrificing Data Management, Technics Publications. 276 p.

Connolly, T. M., Begg, C. E., 2001. Database Systems. A Practical Approach to Design, Implementation and Management, Third Edition, Pearson Education. 1236 p.

Date, C. J., 2003 An Introduction to Database Systems, Eighth Edition, Addison Wesley. 983 p.Karwin, B., 2010. SQL Antipatterns: Avoiding the Pitfalls of Database Programming, Pragmatic Bookshelf. 333 p.

Kleppmann, M., 2017. Designing Data-intensive Applications : the Big Ideas Behind Reliable, Scalable, and Maintainable Systems. O'Reilly. 590 p.

Lightstone, S.S., Teorey, T.J., Nadeau, T., 2010. Physical Database Design: the database professional's guide to exploiting indexes, views, storage, and more, Morgan Kaufmann. 448 p. (kättesaadav Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu vahendusel EBL : Ebook Library platvormilt)
õppevormid ja mahud
päevaõpe: nädalatunnid
4.0
sessioonõppe töömahud (semestris):
loenguid
2.0
loenguid
-
praktikume
2.0
praktikume
-
harjutusi
0.0
harjutusi
-
e-õpe
-
e-õpe
-
vastutav õppejõud
-
ÕPPEJÕU AINEKAVA INFO
õppetöö semester
õpetav õppejõud / üksus
õppetöö keel
Laiendatud ainekava või link Moodle või kodulehele
2024/2025 sügis
Erki Eessaar, IT - tarkvarateaduse instituut
eesti keel
  kuva rohkem
  teated
  See koduleht on Erki Eessaare poolt läbiviidavate tundide jaoks.
  laiendatud ainekaart
  Õppeaine "Andmebaasid II" laiendatud tutvustus.
     Sissejuhatus_ITI0207_2023.pdf
  viited välistele kodulehtedele
  teated
  Järgnev puudutab üliõpilasi, kes ei ole õppinud või sooritanud eeldusainet "Andmebaasid I" (ITI0206 või ka varasema koodiga aine versioon IDU0220).

  Eeldusaines saadud teadmised ja oskused on sellest ainest arusaamiseks ja ainega edukalt hakkamasaamiseks vajalikud, kuid need võivad olla saadud väljastpoolt Tallinna Tehnikaülikooli või siis tuleb neid jooksvalt koguda.

  Paljud magistriõppe üliõpilased pole bakalaureusetasemel Tallinna Tehnikaülikoolis õppinud ja nad ei olegi seega saanud eeldusainet õppida. Eeldan, et kõikidel magistrantidel on vajalikud eelteadmised olemas ja loomulikult ei lükka eeldusaine mitteläbimise põhjendusel tagasi ühtegi deklaratsiooni.

  Õppeaine "Andmebaasid II" üheks õpiväljundiks on "oskab disainida tehingutöötluseks mõeldud paksu jagatud SQL-andmebaasi ja programmeerida andmebaasi kasutades serveri andmebaasisüsteemi (andmebaasisüsteemide valik esitatakse semestri alguses). Lisaks oskab luua andmebaasi kasutava rakenduse ühes enda valitud vahendis" Selle õpiväljundi hindamiseks tuleb teha projekt.

  Bakalaureuseõppe üliõpilased võtavad projekti tegemisel aluseks enda poolt õppeaines "Andmebaasid I" tehtud projekti. Üliõpilastele, kellel sellist projekti ei ole või kes ei soovi tehtud projektiga jätkata, pakun mõned "Andmebaasid I" projektid, mille hulgast peavad nad valima projekti, millega õppeaines "Andmebaasid II" jätkata.

  Üliõpilased võivad teha ka enda töökohalt või hobidest tulenevat projekti. Sellise ülesandepüstituse korral on hädavajalik eelnev kokkulepe õppejõuga, sest kõik mahulised ja muud nõuded peavad ka sellise projekti puhul olema täidetud (andmeaida projekt näiteks ei sobi, sest see ei vasta õppeaine õpiväljundile).
  Järgnev puudutab magistriõppe üliõpilasi, kes on Tallinna Tehnikaülikooli bakalaureuseõppes õppinud ainet "Andmebaasid II" (IDU0230).

  Tegemist on sisuliselt sama ainega, mille sisu on muidugi vastavalt tehnika arengule uuenenud. Aine uuesti deklareerimine pole keelatud, aga VÕTAga seda teha ei saa. Sellise deklareerimise põhjus on soov teadmisi ning oskuseid kinnistada ja selleks tuleb kogu aine uuesti teha. Seda tuleb teha täies mahus, st, et muuhulgas tuleb teha uuesti projekt (nagu mäletate, siis põhiosa ainest). Projekti tegemiseks pakun mõned "Andmebaasid I" projektid, mille hulgast saab valida projekti, millega õppeaines "Andmebaasid II" jätkata.